برخی از پروژه های حوزه ساخت قطعات

مدیریت پروژه مهندسی معکوس و ساخت 25 عدد Combustion Liner ، Transition Piece، Flow Stabilizer و Crossfire tube محفظه احتراقِ توربین Werkspoor

ساخت پره های ثابت (Stator Blade) توربین راستونEM85

ساخت پره های ردیف اول و دوم توربین Vogel

ساخت پره های ردیف اول و دوم پاوِر توربین Cooper Bessemer

ساخت ایمپلر توربوشارژ

ساخت ژورنال بیرینگ و نشت بندهای لَبرینت (Labyrinth seal) توربین Westinghouse و کمپرسور Borsig

برخی از پروژه های حوزه تعمیرات و بازسازی

بازسازی لاینرها، ترنزیشن ها، کراس فایر تیوب ها، پره ها، نازل ها و شرود سگمنت های ردیف اول و دوم توربین F5

بازسازی لاینرها، ترنزیشن ها، کراس فایر تیوب ها، پره ها، نازل ها و شرود سگمنت های ردیف اول و دوم و سوم توربین F6

بازسازی لاینرها، ترنزیشن ها، نازل ها و شرود سگمنت های ردیف اول و دوم و سوم توربین F9

بازسازی لاینرهای توربین SGT200

بازسازی لاینرهای توربین MHI 701D

بازسازی نازل های ردیف اول و دوم توربین V94.2

Image
Image
Image